Dự án bất động sản

 

Bảng giá Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 3-10-2014

Bảng giá Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 3-10-2014. Tiến độ đóng tiền đợt 3, đổ sàn tầng 28. Dự kiến quý II năm 2015 bàn giao nhà.Thông tin thêm:
Danh sách căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 77,76m2. tòa VP6 Linh Đàm.


Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 2 77,76 15,45 ĐN B-ĐB 180
2 36 77,76 15,45 ĐB ĐN TT
3 2 77,76 15,45 ĐN B-ĐB 145
5 2 77,76 15,965 ĐN B-ĐB TT
7 2 77,76 15,965 ĐN B-ĐB 335
9 2 77,76 15,965 ĐB B- ĐB 335
10 36 77,76 15,965 ĐB ĐN 440
24 2 77,76 14,5 ĐN B- ĐB 355
26 2 77,76 14,5 ĐN B- ĐB 350
28 2 77,76 14,935 ĐN B- ĐB 290
32 2 77,76 14,42 ĐN B- ĐB TT
34 2 77,76 14,42 ĐN B- ĐB 305
35 2 77,76 14,42 ĐN B- ĐB 295

Danh sách căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 74,45m2. tòa VP6 Linh Đàm.

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 14 74,45 15 TN TB 110
3 14 74,45 15 TN TB 150
4 14 74,45 15 TN TB 160
6 14 74,45 15,5 TN TB 150
7 14 74,45 15,5 TN TB 165
12 14 74,45 15,5 TN TB 225
14 14 74,45 15,5 TN TB 225
26 14 74,45 14,5 TN TB 160
31 14 74,45 14 TN TB 180
35 14 74,45 14 TN TB 165

Danh sách căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 68,33m2. tòa VP6 Linh Đàm.

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
5 22 68,33 15,5 TB ĐN 180
6 22 68,33 15,5 TB ĐN TT
7 22 68,33 15,5 TB ĐN 215
10 22 68,33 15,5 TB ĐN 265
12 22 68,33 15,5 TB ĐN 255
25 22 68,33 14,5 TB ĐN 275
30 22 68,33 14 TB ĐN 280
33 22 68,33 14 TB ĐN 280

Danh sách căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 66,68m2. tòa VP6 Linh Đàm.

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
8 24 66,68 15,5 TB ĐN 285
12 24 66,68 15,5 TB ĐN 235
15 24 66,68 15,5 TB ĐN 245
27 24 66,68 14,5 TB ĐN 255
31 24 66,68 14,5 TB ĐN 265
35 24 66,68 14,5 TB ĐN 235

Danh sách căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 66,16m2. tòa VP6 Linh Đàm.

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
11 48 66,16 15,5 Đ- ĐN T- TB 275
12 48 66,16 15,5 Đ- ĐN T- TB 220
31 48 66,16 14 Đ- ĐN T- TB 245
32 48 66,16 14 Đ- ĐN T- TB 180
33 48 66,16 14 Đ- ĐN T- TB 200

Danh sách căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 65,26m2. tòa VP6 Linh Đàm.

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 12 65,26 15 TN B- ĐB 100
2 26 65,26 15 TB ĐN 225
3 42 65,26 15 Đ- ĐN T- TB 185
4 6 65,26 15,5 TN B- ĐB 120
4 12 65,26 15 TN B- ĐB 120
5 6 65,26 15,5 TN B- ĐB 155
5 12 65,26 15,5 TN B- ĐB 155
5 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 195
6 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 275
7 6 65,26 15,5 TN B- ĐB 150
7 12 65,26 15,5 TN B- ĐB 165
7 32 65,26 15,5 TB ĐN 255
8 6 65,26 15,5 TN B- ĐB 160
9 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 255
12 12 65,26 15,5 TN B- ĐB 180
12 26 65,26 15,5 TB ĐN 180
12 32 65,26 15,5 TB ĐN 180
12 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 230
16 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 245
18 26 65,26 15 TB ĐN 270
21 12 65,26 14,5 Đ- ĐN T- TB 135
25 32 65,26 14,5 TB ĐN 220
26 26 65,26 14,5 TB ĐN 250
27 26 65,26 14,5 TB ĐN 265
27 32 65,26 14,5 TB ĐN 245
27 42 65,26 14,5 Đ- ĐN T- TB 275
28 26 65,26 14,5 TB ĐN 245
28 32 65,26 14,5 TB ĐN 250
30 26 65,26 14 TB ĐN 250
30 42 65,26 14 Đ- ĐN T- TB 210
31 12 65,26 14 Đ- ĐN T- TB 135
31 32 65,26 14 TB ĐN 250
32 26 65,26 14 TB ĐN 250
32 32 65,26 14 TB ĐN 280
33 12 65,26 14 Đ- ĐN T- TB 145
33 32 65,26 14 TB ĐN 280
33 6 65,26 14 TN B- ĐB 170
34 42 65,26 14 Đ- ĐN T- TB 245

Danh sách căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 63,06m2. tòa VP6 Linh Đàm.

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 115
2 34 63,06 15 TB ĐN 265
3 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 180
5 34 63,06 15,5 TB ĐN 220
6 34 63,06 15,5 TB ĐN 280
8 4 63,06 15,5 TN Đ- ĐB 210
10 34 63,06 15,5 TB Đ- ĐB 280
11 4 63,06 15,5 TN Đ- ĐB 240
12 4 63,06 15,5 TN Đ- ĐB 240
12 34 63,06 15,5 TB Đ- ĐB 220
12A 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 195
15 4 63,06 15,5 TN Đ- ĐB 240
18 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 200
19 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 205
19 34 63,06 15 TB Đ- ĐB TT
20 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 235
33 34 63,06 14 TB ĐN 300

Danh sách căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 62,6m2. tòa VP6 Linh Đàm.

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 16 62,6 15,45 TB góc ĐN 280
5 16 62,6 15,965 TB góc ĐN 280
6 16 62,6 15,965 TB góc ĐN TT
8 16 62,6 15,965 TB góc ĐN 320
10 16 62,6 15,965 TB góc ĐN TT
14 16 62,6 15,965 TB góc ĐN 285
12A 16 62,6 15,45 TB góc ĐN 250
22 16 62,6 14,935 TB góc ĐN 320
27 16 62,6 14,42 TB góc ĐN 270
31 16 62,6 14,42 TB góc ĐN 270
33 16 62,6 14,42 TB góc ĐN 250

Danh sách căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 61,05m2. tòa VP6 Linh Đàm.

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 10 61,05 15 TN B- ĐB 85
2 30 61,05 15 TB ĐN 150
2 44 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 130
3 44 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 145
3 46 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 145
4 8 61,05 15 TN B- ĐB 120
4 10 61,05 15 TN B- ĐB 120
5 28 61,05 15,5 TB ĐN TT
6 8 61,05 15,5 TN B- ĐB 135
6 28 61,05 15,5 TB ĐN 170
6 30 61,05 15,5 TB ĐN 170
7 8 61,05 15,5 TN B- ĐB 145
8 10 61,05 15,5 TN B- ĐB 140
8 46 61,05 15,5 Đ- ĐN T- TB 180
9 8 61,05 15,5 TN B- ĐB 170
10 30 61,05 15,5 TB ĐN 220
10 46 61,05 15,5 Đ- ĐN T- TB 220
11 46 61,05 15,5 Đ- ĐN T- TB 145
12 8 61,05 15,5 TN B- ĐB 155
12 10 61,05 15,5 TN B- ĐB 155
12 28 61,05 15,5 TB ĐN 200
12 30 61,05 15,5 TB ĐN 200
12A 46 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 145
14 8 61,05 15,5 TN B- ĐB 155
14 28 61,05 15,5 TB ĐN 210
14 30 61,05 15,5 TB ĐN 210
15 28 61,05 15,5 TB ĐN 225
15 44 61,05 15,5 Đ- ĐN T- TB 95
16 10 61,05 15,5 TN B- ĐB 95
16 30 61,05 15,5 TB ĐN 140
17 28 61,05 15 TB ĐN 195
20 8 61,05 15 TN B- ĐB 150
31 44 61,05 14 Đ- ĐN T- TB 190
32 8 61,05 14 TN B- ĐB 140
32 10 61,05 14 TN B- ĐB 220
33 28 61,05 14 TB ĐN 220
33 30 61,05 14 TB ĐN 220

Danh sách căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 57,51m2. tòa VP6 Linh Đàm.

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
7 38 57,51 15,5 ĐN TB 150
8 38 57,51 15,5 ĐN TB 180
14 38 57,51 15,5 ĐN TB 95
20 38 57,51 15 ĐN TB 220
33 38 57,51 14 ĐN TB 100
34 38 57,51 14 ĐN TB 170

Danh sách căn hộ 1 phòng ngủ, diện tích 49,44m2. tòa VP6 Linh Đàm.

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
6 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 135
8 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 160
11 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 135
12A 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 140
15 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 90
16 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 160
20 40 49,44 15 ĐN T- TB 210
27 40 49,44 14,5 ĐN T- TB 150
34 40 49,44 14 ĐN T- TB 85
33 40 49,44 14 ĐN T- TB 175


Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.


Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 8860909 088 886 - Ms.Mai 0977 092 920 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2:  Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Nhung 0962 643 627 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Thùy 0917 509 420

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 29/12/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015
Căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 14/11/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 9/11/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 18/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 5/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 25/9/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/9/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 15/9/2015
Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/8/2015
Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm đang ngày 27/7/2015
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Chính chủ cần bán căn góc, view hồ Chung cư VP6 Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 25/05/2017 Hà Nội
Cần bán căn hộ VP6 Linh Đàm - Hướng View Hồ Linh Đàm 61,05 (m2) 1050Triệu 16/04/2017 Hà Nội
Chính chủ ần bán căn góc VP6 Linh Đàm. View hồ đẹp nhất tòa 0 (m2) Thỏa thuận 29/04/2017 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 20 diện tích 65m view hồ, giá gốc 15 triệu 65 (m2) 15Triệu 02/08/2016 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 65m view hồ, giá gốc 15 triệu 65 (m2) 15,5Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 66m view hồ, giá gốc15 triệu 66 (m2) 15Triệu 05/09/2016 Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư vp6 linh đàm 45m làm văn phòng 45 (m2) 3,3Triệu 20/07/2016 Hà Nội
Chính chủ bán CC căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 01/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 30/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 29/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 29/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 28/09/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 6 tầng 9, diện tích 65m2, 2PN 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 25/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán nhà cc VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên căn 906 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán nhà cc VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên căn 906 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC VP6 linh đàm, căn 906, dt 65m,2pn, chênh 350tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 23/09/2015 Hà Nội
Chính chủ CC VP6 Linh Đàm, căn 906, chênh 260tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 23/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán cc VP6 Linh Đàm, căn 906 ,chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 22/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 18/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 16/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 15/09/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6, căn tầng 9 diện tích 65,26m2 căn 2 phòng ngủ 65 (m2) 15,5Triệu/tháng 09/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán cc VP6 Linh Đàm, căn 906, 2pn, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 08/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 07/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 04/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 31/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 27/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC VP6 Linh Đàm căn 906 , chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 26/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 25/08/2015 Hà Nội
Chứng khoán xuống, BĐS chuẩn bị đón gio mới, hay nhanh tay mua nhanh căn 906 VP6 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 20/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 18/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 6 tầng 9 tòa nhà vp6 Linh Đàm, chênh 250 bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 14/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 14/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán gấp căn hộ 61,05m2 chung cư VP6 Linh Đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 13/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 12/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 12/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 11/08/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 6 tầng 9, diện tích 65m2, 2PN 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 11/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 10/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 6 tầng 9 tòa nhà vp6 Linh Đàm, chênh 250 bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 06/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 05/08/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 87836
Lượng truy cập: 53865841
ĐẦU TRANG